img
KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

KVKK POLİTİKASI 3

img

İŞİN RENGİ
KALİTE, UZMANLIK VE TEKNOLOJİSİ

ORAL AMBALAJ TORBALI
img
KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

KVKK POLİTİKASI 3


KVKK Politikası 3

5. ŞİRKET TARAFINDAN İŞ LENEN K İŞİ SEL VER İ LER İN SAHİ PLER İ NE İLİŞKİ N KATEGOR İZASYON

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi

Açıklama

çalışan

Şirket ile arasında iş s ö zleşmesi olan gerçek kişiler

ü rün veya Hizmet Alan Kişi

Şirket ile herhangi bir s ö zleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirket iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Şirketin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler

Hissedar/Ortak

Şirketin hissedarı gerçek kişiler

Tedarik çi çalışanı

Şirkete tedarik s ö zleşmesi ile bağlı bulunan şirket ile aralarında iş s ö zleşmesi bulunan gerçek kişiler

Tedarik çi Yetkilisi

Şirkete tedarik s ö zleşmesi ile bağlı bulunan şirketi temsile yetkili gerçek kişiler

Veli / Vasi / Temsilci

Şirket ile hukuki ilişki içinde olan gerçek veya tüzel kişilik adına hareket etmeye yetkili kişi/kişiler

Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı

Şirket ile ileride oluşacak hukuki ilişkiye temel olmak üzere Şirket iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Şirketin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler

Ziyaretçi

Şirketin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Habere konu kişi

Hakkında haber yapılan kişi

Stajyer

Şirkete stajyerlik ilişkisi içinde olan gerçek kişiler

çalışan Adayı

Şirkete herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da ö zgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

Di ğ er - M üşteri Yetkilisi

Di ğ er - M üşteri Yetkilisi

Di ğ er - Tedarik çi

Di ğ er - Tedarik çi

Di ğ er - Y ö netici (Hissedar/Ortak Olmayan)

Di ğ er - Y ö netici (Hissedar/Ortak Olmayan)

Di ğer - Kamu G ö revlisi

Di ğer - Kamu G ö revlisi

Di ğ er - Şirket Yetkilisi

Di ğ er - Şirket Yetkilisi

Di ğ er - Kargo G ö revlisi

Di ğ er - Kargo G ö revlisi

Di ğer - Kamu Kurumu Yetkilisi

Di ğer - Kamu Kurumu Yetkilisi

Di ğ er - Telefon çağrı G ö rüşmesi Tarafı

Di ğ er - Telefon çağrı G ö rüşmesi Tarafı

Di ğ er - E-posta G ö nderici (Ger çek Kişi)

Di ğ er - E-posta G ö nderici (Ger çek Kişi)

Di ğ er - E-posta G ö nderici (T üzel Kişi çalışanı/Yetkilisi)

Di ğ er - E-posta G ö nderici (T üzel Kişi çalışanı/Yetkilisi)

Di ğ er - M üşteri - Yetkilisi - çalışanı

Di ğ er - M üşteri - Yetkilisi - çalışanı

Di ğer - Veri Sorumlusu Yetkilisi

Di ğer - Veri Sorumlusu Yetkilisi

Di ğer - Onaylayan

Di ğer - Onaylayan

Di ğer - Bakanlık Komiseri

Di ğer - Bakanlık Komiseri

Di ğ er - Arac ı Sevk Eden

Di ğ er - Arac ı Sevk Eden

Di ğer - Teslim Alan

Di ğer - Teslim Alan

Di ğ er - M ükellef

Di ğ er - M ükellef

Di ğer - Memur

Di ğer - Memur

Di ğ er - G ümrük Müşaviri

Di ğ er - G ümrük Müşaviri

Di ğ er - G ö nderici

Di ğ er - G ö nderici

Di ğ er - Al ıcı

Di ğ er - Al ıcı

Di ğer - Beyan Eden

Di ğer - Beyan Eden

Di ğer - Mali Sorumlu

Di ğer - Mali Sorumlu

Di ğ er - D üzenleyen

Di ğ er - D üzenleyen

Di ğ er - İhracatçı

Di ğ er - İhracatçı

Di ğer - Banka Yetkilisi

Di ğer - Banka Yetkilisi

Di ğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi

Di ğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi

Di ğ er - Tedarik ç i (Ger çek Kişi)

Di ğ er - Tedarik ç i (Ger çek Kişi)

Di ğer - Dava, İcra Dosyası Tarafı

Di ğer - Dava, İcra Dosyası Tarafı

Di ğer - Vekalet Alan Kişi

Di ğer - Vekalet Alan Kişi

Di ğ er - ü rün veya Hizmet Alan Kiş i (Ger çek Kişi)

Di ğ er - ü rün veya Hizmet Alan Kiş i (Ger çek Kişi)

Di ğer - Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı (Gerçek Kişi)

Di ğer - Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı (Gerçek Kişi)

Di ğer - Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı (Hissedar)

Di ğer - Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı (Hissedar)

Di ğ er - İnternet Sitesi Ziyaretçisi

Di ğ er - İnternet Sitesi Ziyaretçisi

Di ğer - Denetleyen

Di ğer - Denetleyen

Di ğer - Yetkili Personel

Di ğer - Yetkili Personel

Di ğ er - çalışan Yakını

Di ğ er - çalışan Yakını

Di ğ er - çalışan (Kazayı G ö ren-Tan ık)

Di ğ er - çalışan (Kazayı G ö ren-Tan ık)

Di ğer - Doktor

Di ğer - Doktor

Di ğ er - çalışan Adayı Referansı

Di ğ er - çalışan Adayı Referansı

Di ğ er - İşyeri Hekimi

Di ğ er - İşyeri Hekimi

Di ğ er - İSG Uzmanı

Di ğ er - İSG Uzmanı

Di ğer - Avukat

Di ğer - Avukat

Di ğ er - İşveren Vekili

Di ğ er - İşveren Vekili

Di ğer - Denetçi

Di ğer - Denetçi

Di ğ er - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Di ğ er - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Di ğer - Hekim

Di ğer - Hekim
Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.

Kişisel Veri Kategorizasyonu

İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi

Ad-Soyad

çalışan
ü
rün veya Hizmet Alan Kişi
Di ğ er - M üşteri Yetkilisi
Di ğ er - Tedarik çi
Hissedar/Ortak
Di ğ er - Y ö netici (Hissedar/Ortak Olmayan)
Di ğer - Kamu G ö revlisi
Tedarik çi çalışanı
Tedarik çi Yetkilisi
Di ğ er - Şirket Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
Di ğ er - Kargo G ö revlisi
Di ğer - Kamu Kurumu Yetkilisi
Di ğ er - Telefon çağrı G ö rüşmesi Tarafı
Di ğ er - E-posta G ö nderici (Ger çek Kişi)
Di ğ er - E-posta G ö nderici (T üzel Kişi çalışanı/Yetkilisi)
Di ğ er - M üşteri - Yetkilisi - çalışanı
Potansiyel
ü rün veya Hizmet Alıcısı
Di ğer - Veri Sorumlusu Yetkilisi
Di ğer - Onaylayan
Di ğer - Bakanlık Komiseri
Ziyaretçi
Habere konu kişi
Di ğ er - Arac ı Sevk Eden
Di ğer - Teslim Alan
Di ğ er - M ükellef
Di ğer - Memur
Di ğ er - G ümrük Müşaviri
Di ğ er - G ö nderici
Di ğ er - Al ıcı
Di ğer - Beyan Eden
Di ğer - Mali Sorumlu
Di ğ er - D üzenleyen
Di ğ er - İhracatçı
Di ğer - Banka Yetkilisi
Di ğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi
Di ğ er - Tedarik ç i (Ger çek Kişi)
Di ğer - Dava, İcra Dosyası Tarafı
Di ğer - Vekalet Alan Kişi
Stajyer
Di ğ er - ü rün veya Hizmet Alan Kiş i (Ger çek Kişi)
Di ğer - Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı (Gerçek Kişi)
Di ğ er - İnternet Sitesi Ziyaretçisi
Di ğer - Denetleyen
Di ğer - Yetkili Personel
Di ğ er - çalışan Yakını
Di ğ er - çalışan (Kazayı G ö ren-Tan ık)
Di ğer - Doktor
ç
alışan Adayı
Di ğ er - çalışan Adayı Referansı
Di ğ er - İşyeri Hekimi
Di ğ er - İSG Uzmanı
Di ğer - Avukat
Di ğ er - İşveren Vekili
Di ğer - Denetçi
Di ğ er - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Di ğer - Hekim

G ö revi

çalışan
Di ğ er - E-posta G ö nderici (T üzel Kişi çalışanı/Yetkilisi)
Hissedar/Ortak
Di ğer - Onaylayan
Di ğ er - Arac ı Sevk Eden
Di ğer - Teslim Alan
Di ğer - Memur
Di ğ er - G ümrük Müşaviri
Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı
Di ğer - Denetleyen
Tedarik çi Yetkilisi
Di ğer - Yetkili Personel

İmza

çalışan
Di ğ er - Tedarik çi
Hissedar/Ortak
Di ğ er - Y ö netici (Hissedar/Ortak Olmayan)
Di ğer - Kamu G ö revlisi
Tedarik çi Yetkilisi
Di ğ er - Şirket Yetkilisi
Di ğ er - Kargo G ö revlisi
Di ğer - Kamu Kurumu Yetkilisi
Di ğer - Veri Sorumlusu Yetkilisi
Di ğer - Onaylayan
Veli / Vasi / Temsilci
Di ğer - Bakanlık Komiseri
Tedarik çi çalışanı
Potansiyel
ü rün veya Hizmet Alıcısı
Di ğ er - Arac ı Sevk Eden
Di ğer - Teslim Alan
Di ğer - Memur
Di ğ er - G ümrük Müşaviri
Di ğ er - İhracatçı
Di ğ er - Al ıcı
Di ğer - Banka Yetkilisi
ü
rün veya Hizmet Alan Kişi
Stajyer
Di ğer - Denetleyen
Di ğer - Yetkili Personel
Di ğ er - çalışan (Kazayı G ö ren-Tan ık)
Di ğer - Doktor
ç
alışan Adayı
Di ğ er - İşyeri Hekimi
Di ğ er - İSG Uzmanı
Di ğer - Avukat
Di ğ er - İşveren Vekili
Di ğer - Denetçi
Di ğ er - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

E-posta adresi

çalışan
ü
rün veya Hizmet Alan Kişi
Di ğ er - M üşteri Yetkilisi
Hissedar/Ortak
Tedarik çi Yetkilisi
Di ğ er - E-posta G ö nderici (Ger çek Kişi)
Di ğ er - E-posta G ö nderici (T üzel Kişi çalışanı/Yetkilisi)
Di ğ er - M üşteri - Yetkilisi - çalışanı
Potansiyel
ü rün veya Hizmet Alıcısı
Ziyaretçi

Di ğ er - D üzenleyen
Di ğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi
Di ğ er - Tedarik çi
Di ğ er - Tedarik ç i (Ger çek Kişi)
Tedarik çi çalışanı
Veli / Vasi / Temsilci

Di ğ er - İnternet Sitesi Ziyaretçisi
ç
alışan Adayı

İletişim adresi

ü rün veya Hizmet Alan Kişi
Di ğ er - M üşteri Yetkilisi
ç
alışan
Hissedar/Ortak
Tedarik çi Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
Di ğ er - Şirket Yetkilisi
Di ğ er - M üşteri - Yetkilisi - çalışanı
Potansiyel
ü rün veya Hizmet Alıcısı
Habere konu kişi

Tedarik çi çalışanı
Di ğer - Teslim Alan
Ziyaretçi
Di ğ er - D üzenleyen
Di ğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi
Di ğ er - Tedarik çi
Di ğer - Dava, İcra Dosyası Tarafı
Di ğer - Vekalet Alan Kişi
Di ğ er - Tedarik ç i (Ger çek Kişi)
Di ğ er - İnternet Sitesi Ziyaretçisi
Di ğ er - çalışan Yakını
Di ğ er - çalışan (Kazayı G ö ren-Tan ık)
ç
alışan Adayı
Di ğ er - çalışan Adayı Referansı
Di ğ er - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Telefon no v.b.

çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarik çi Yetkilisi
ü
rün veya Hizmet Alan Kişi
Di ğ er - M üşteri - Yetkilisi - çalışanı
Potansiyel
ü rün veya Hizmet Alıcısı
Tedarik çi çalışanı
Ziyaretçi

Di ğ er - G ö nderici
Di ğ er - Al ıcı
Di ğ er - İhracatçı
Veli / Vasi / Temsilci

Di ğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi
Di ğ er - Tedarik çi
Di ğ er - İnternet Sitesi Ziyaretçisi
ç
alışan Adayı
Di ğ er - çalışan Adayı Referansı

Anne-Baba Adı

Hissedar/Ortak
Di ğ er - Y ö netici (Hissedar/Ortak Olmayan)
ç
alışan
Di ğ er - Şirket Yetkilisi
Di ğer - Vekalet Alan Kişi
ç
alışan Adayı
Di ğ er - çalışan Yakını

Cinsiyeti

Hissedar/Ortak
ç
alışan
Di ğ er - çalışan Yakını
çalışan Adayı

Doğum Tarihi

Hissedar/Ortak
Di ğ er - Y ö netici (Hissedar/Ortak Olmayan)
ç
alışan

Doğum Yeri

Hissedar/Ortak
ç
alışan

Medeni hali

Hissedar/Ortak
ç
alışan
Di ğ er - Şirket Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
ç
alışan Adayı

fus c üzdanı seri sı ra no

Hissedar/Ortak
Di ğ er - Y ö netici (Hissedar/Ortak Olmayan)
ç
alışan
Di ğ er - Şirket Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
ü
rün veya Hizmet Alan Kişi
Tedarik çi Yetkilisi

TC kimlik no v.b.

Hissedar/Ortak
ç
alışan
ü
rün veya Hizmet Alan Kişi
Tedarik çi Yetkilisi
Di ğ er - Şirket Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı
Di ğ er - İhracatçı
Di ğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi
Di ğ er - Tedarik çi
Di ğ er - Tedarik ç i (Ger çek Kişi)
Di ğer - Dava, İcra Dosyası Tarafı
Di ğer - Vekalet Alan Kişi
Tedarik çi çalışanı
Stajyer

Di ğ er - ü rün veya Hizmet Alan Kiş i (Ger çek Kişi)
Di ğer - Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı (Gerçek Kişi)
Di ğer - Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı (Hissedar)
Di ğ er - çalışan (Kazayı G ö ren-Tan ık)
ç
alışan Adayı
Di ğ er - çalışan Yakını

Foto ğraf

Hissedar/Ortak
Di ğ er - Y ö netici (Hissedar/Ortak Olmayan)
ç
alışan
Ziyaretçi
Habere konu kişi
Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı
Tedarik çi çalışanı
Tedarik çi Yetkilisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler

çalışan
ü
rün veya Hizmet Alan Kişi
Hissedar/Ortak
Tedarik çi Yetkilisi
Di ğ er - Tedarik çi

Bordro bilgileri

çalışan
Stajyer

Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarik çi Yetkilisi
ü
rün veya Hizmet Alan Kişi
Di ğ er - Tedarik çi
ç
alışan Adayı

ü cret Bilgisi

çalışan

Adres no

ü rün veya Hizmet Alan Kişi
ç
alışan
Hissedar/Ortak
Veli / Vasi / Temsilci
Di ğ er - Şirket Yetkilisi
Tedarik çi Yetkilisi
Di ğ er - M üşteri - Yetkilisi - çalışanı
Potansiyel
ü rün veya Hizmet Alıcısı
Ziyaretçi

Di ğ er - M ükellef
Di ğ er - G ö nderici
Di ğ er - Al ıcı
Di ğ er - D üzenleyen
Di ğ er - İhracatçı
Di ğ er - İnternet Sitesi Ziyaretçisi
Tedarik çi çalışanı
çalışan Adayı
Di ğer - Avukat

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler

çalışan
ç
alışan Adayı

Doğum tarihi

çalışan
Hissedar/Ortak
Di ğ er - Şirket Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
Di ğer - Vekalet Alan Kişi
Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcıs ı
ü
rün veya Hizmet Alan Kişi
ç
alışan Adayı
Di ğ er - çalışan Yakını

Doğum yeri

çalışan
Hissedar/Ortak
Di ğ er - Şirket Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
ç
alışan Adayı
Di ğ er - çalışan Yakını

Disiplin soruşturması

çalışan
ç
alışan Adayı

Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.

çalışan
ç
alışan Adayı

İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları

çalışan
Stajyer

Engellilik durumuna ait bilgiler

çalışan
ç
alışan Adayı

Kişisel sağlık bilgileri

çalışan
ç
alışan Adayı

Telefon Numarası

çalışan
Di ğ er - Telefon çağrı G ö rüşmesi Tarafı
Di ğ er - E-posta G ö nderici (Ger çek Kişi)
Di ğ er - E-posta G ö nderici (T üzel Kişi çalışanı/Yetkilisi)
Di ğ er - Tedarik ç i (Ger çek Kişi)
Hissedar/Ortak
Di ğ er - çalışan Yakını
Di ğ er - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Anne K ızlık Soyadı

çalışan

Ticari, teknik, idari risklerin y ö netilmesi iç in i şlenen bilgiler v.b.

Hissedar/Ortak
ü
rün veya Hizmet Alan Kişi
ç
alışan
Di ğ er - Tedarik çi
Di ğ er - Tedarik ç i (Ger çek Kişi)
Tedarik çi Yetkilisi

Malvarlığı bilgileri v.b.

Hissedar/Ortak

Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)

Tedarik çi Yetkilisi
ü
rün veya Hizmet Alan Kişi
Di ğ er - M üşteri - Yetkilisi - çalışanı
Potansiyel
ü rün veya Hizmet Alıcısı
Hissedar/Ortak