img
KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

KVKK BAŞVURU FORMU

img

İŞİN RENGİ
KALİTE, UZMANLIK VE TEKNOLOJİSİ

ORAL AMBALAJ TORBALI
img
KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

KVKK BAŞVURU FORMU


KVKK Başvuru Formu

ORAL OFSET AMBALAJ SANAY İ VE Tİ CARET A. Ş. KİŞİ SEL VER İ LER İ N KORUNMASI HAKKINDA VER İ SAHİBİ BAŞVURU/TALEP FORMU

LG İ LEND İ RME
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13.maddesi gereğ ince;

İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceğ i di ğer y ö ntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine g ö re en k ısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ü cret al ınabilir. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Bu nedenle, KVK Kanunu kapsamında bir veri sorumlusu” olan Şirketimiz’e yapabileceğiniz talep ve başvurularda ilgili kiş i/ba şvuru sahibi olarak işbu form ile aşağıdaki seçeneklerden biri kapsamında başvuru yapabilirsiniz;

  1. Doğrudan başvuru sahibinin aşağıda yer alan şirket adresine gelerek T.C. Kimlik Kartı ibrazı ile kimliğini ispatlayarak başvuru yapması;

Fiili başvuru adresimiz; çapak Mahallesi 2561 Sokak No:23 Torbalı / İzmir

  1. Noter aracılığıyla başvuru yapılması veya iadeli taahhütlü mektupla Şirket iletişim adresimize iletilmesi yazılı başvuru iletilmesi;

  1. İşbu Talep ve Başvuru Formu’nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza” ile imzalayarak oralambalaj@hs01.kep.tr adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla g ö ndermek suretiyle tarafımıza iletilmesi,

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen yollar, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gere ğ ince yazılı” başvuru kapsamı ndad ır. Kurul’un belirleyeceği başkaca diğer y ö ntemler duyurulduktan sonra bu y ö ntemler üzerinden de başvuruları n ne şekilde alınacağı Şirketimizce ilgililerine duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gere ğince, talebin niteliğine g ö re talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ü cret al ınacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gere ğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu başvuru ve talebinizin niteliğine g ö re, sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda haklı olarak Şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine g ö re eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde g ö nderilmesi gerekmektedir.


BAŞVURU SAHİBİNİ N TANINMASI İ LE İ LG İLİ Bİ LG İ LER İ VE BAŞ VURUSUYLA İ LG İLİ Bİ LG İ LER
Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine g ö re Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

Ad Soyad

 

TC Kimlik Numarası

 

Doğum Tarihi

 

Eposta Adresi (belirtmeniz halinde Size daha hızlı yanıt verebileceğ iz)

 

Adres

 

Cep Telefonu

 Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.

Sizden talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre duracak, işlemeyecektir.

tfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Müşteri

İş Ortağı

Ziyaretçi

Di ğer

Kurumumuz içerisinde g ö rüştüğünüz Birim/Kiş i:

 

Konu:

 

Eski çalışan

çalıştığınız Yıllar

İş Başvurusu / özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih

üçüncü Kişi Firma çalışanıyı m L ü tfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

 

Di ğer

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

 tfen ba şvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme y ö ntemini seç iniz:

  • Adresime g ö nderilmesini istiyorum.

  • E-posta veya KEP adresime g ö nderilmesini istiyorum.
    (E-posta y ö ntemini seçmeni halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak istiyorum.
    ( Not: Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi sunulması gerekmektedir.)

TALEP KONUSU HAKKINDA AçIKLAMALAR

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz
(Doldurmalısını z.)

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Evet Hayır

Mutlaka bir seçenek işaretleyiniz

2

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)

Evet Hayır

3

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

Evet Hayır

Mutlaka bir seçenek işaretleyiniz

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)

Evet Hayır

Mutlaka bir seçenek işaretleyiniz

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğ i d üşünüyorum ve bunları n d üzeltilmesini istiyorum.

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini g ö steren belgeleri ek olarak g ö nderiniz. (Nü fus c üzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)

Düzeltilecek verim/lerim şunlardır;


6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağ men, i şlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerç evede ki şisel verilerimin;

A) Silinmesini talep ediyorum.

B) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e )

A) B)

 

Sadece bir seçenek işaretlenebilir

7

Eksik ve yanlış işlendiğ ini d üşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini g ö steren belgeleri ek olarak g ö nderiniz.

(Nü fus c üzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

Düzeltilecek verim/lerim şunlardır;

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağ men, i şlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerç evede ki şisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ;

A) Silinmesini talep ediyorum.

B) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

A) B)

Sadece bir seçenek işaretlenebilir

9

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin mü nhas ıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak g ö nderiniz.

Analiz sonucu ortaya çıkan veri;

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak g ö nderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını g ö steren belgeler, gibi)

Kanuna/Aykırılığa Konu Olan Husus;

Aşağıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğ um ba şvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarı nca de ğerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Ad Soyad

 

Başvuru Tarihi

İmza
KVKK Başvuru Formu Lütfen Tıklayınız
img

#İŞİNRENGİ #ORALAMBALAJ