img
KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

KVKK AYDINLATMA METNİ

img

İŞİN RENGİ
KALİTE, UZMANLIK VE TEKNOLOJİSİ

ORAL AMBALAJ TORBALI
img
KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

KVKK AYDINLATMA METNİ


ORAL OFSET AMBALAJ SANAY İ VE Tİ CARET A. Ş.

KİŞİ SEL VER İ LER İ N KORUNMASI VE İŞ LENMES İ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, ö zel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel ve özel Nitelikte Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sı fat ıyla ORAL OFSET AMBALAJ SANAYİ VE Tİ CARET A. Ş. (Kısaca Şirket) tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması , devral ınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sını fland ırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimiz ile çalışan, ü rün veya Hizmet Alan Kiş i, M üşteri Yetkilisi, Tedarikçi, Hissedar/Ortak, Y ö netici (Hissedar/Ortak Olmayan), Kamu G ö revlisi, Tedarikçi çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Şirket Yetkilisi, Veli / Vasi / Temsilci, Kargo G ö revlisi, Kamu Kurumu Yetkilisi, Telefon çağrı G ö rüşmesi Tarafı , E-posta G ö nderici (Ger çek Kiş i), E-posta G ö nderici (T üzel Kişi çalışanı/Yetkilisi), Müşteri - Yetkilisi - çalışanı, Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı, Veri Sorumlusu Yetkilisi, Onaylayan, Bakanlık Komiseri, Ziyaretçi, Habere konu kişi, Aracı Sevk Eden, Teslim Alan, Mükellef, Memur, Gümrük Müşaviri, G ö nderici, Al ıcı, Beyan Eden, Mali Sorumlu, Düzenleyen, İhracatçı, Banka Yetkilisi, Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi, Tedarikç i (Ger çek Kiş i), Dava, İcra Dosyası Tarafı, Vekalet Alan Kişi, Stajyer, ü rün veya Hizmet Alan Kiş i (Ger çek Kişi), Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı (Gerçek Kişi), Potansiyel ü rün veya Hizmet Alıcısı (Hissedar), İnternet Sitesi Ziyaretçisi, çalışan Adayı, Denetleyen, Yetkili Personel, çalışan Yakını, çalışan (Kazayı G ö ren-Tan ık), Doktor, çalışan Adayı Referansı, İşyeri Hekimi, İSG Uzmanı, Avukat, İşveren Vekili, Denetçi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı , Hekim sı fat/lar ı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ö lçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme veya başkaca işimizle ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sını fland ırılabilecektir.

ORAL OFSET AMBALAJ SANAY İ VE Tİ CARET A. Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğ ine en ü st d üzeyde ö nem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz.

Bu bilgilendirme/aydınlatma metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir.

Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda ö nem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu: ORAL OFSET AMBALAJ SANAYİ VE Tİ CARET A. Ş. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan ORAL OFSET AMBALAJ SANAYİ VE Tİ CARET A. Ş. tarafından aşağı da a çıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik g ö sterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, s ö zlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından;

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri İlişkileri Y ö netimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Y ö netim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Y ükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Tedarik Zinciri Y ö netimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Y ö nelik önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • S ö zleş me S üreçlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Eri şim Yetkilerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet ü retim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • çevre Y ö netim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 • Acil Durum Y ö netimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Risk Y ö netimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • G ö revlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • ü rün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satın Alı m S üreçlerinin Yürütülmesi

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • ü cret Politikasının Yürütülmesi

 • Firma / ü rün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Taşınır Mal Ve Kaynakları n G üvenliğinin Temini

 • Ziyaretçi Kayıtlarını n Olu şturulması Ve Takibi

 • Pazarlama Analiz çalışmalarının Yürütülmesi

 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • çalışan Adayı / Stajyer / öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 • Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi

 • Personel Devam Kontrol Sisteminin Yürütülmesi

 • çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yabancı Personel çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar iç in i şlenme,

 • İşlendikleri amaç la ba ğlantılı, sınırlı ve ö lçülü olma,

 • İlgili mevzuatta ö ng ö rülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

Yurtiçinde Operasyonel İşlemler, İlgili Kiş i i çin Hizmet Sunumu, İdare Talebi, Mahkeme Emri, Yasal Yükümlülük, Bilgilendirme, Danışmanlık sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtiçi Alıcı Grupları:

 • Müşteri

 • Tedarik çiler

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Ger çek Kişiler veya özel Hukuk Tüzel Kişileri

 • Şirket Vekili, Mali Müşavir

 • Hukuk Müşaviri

 • Mali M üşavir - Muhasebe

 • Hissedarlar


Yurtdışında aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtdışı Alıcı Grupları:

 • Tedarik çiler

 • Ger çek Kişiler veya özel Hukuk Tüzel Kişileri

 1. Kişisel Verilerin Toplama Y ö ntemi ve Hukuki Sebebi

Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve ORAL OFSET AMBALAJ SANAYİ VE Tİ CARET A. Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak Şirketin yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen toplama y ö ntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Belge Aslı

 • Bilgisayar Ortamı

 • Form - Belge

 • Hard Copy

 • Excel Program ı

 • Yazılı m Program ı - Yurtiçi

 • Belge Y ö netim Yazılımı

 • E-Posta - Yurtdışı

 • E-Posta - Yurtiçi

 • Web Tabanlı Yazılım

 • El yazısı

 • özel Entegrasyon Programı

 • Fihrist

 • Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

 • Muhasebe Programı

 • Şifreli Dosya

Yukarıda belirtilen işleme y ö ntemleri ile s ö zlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan Kişisel Verileriniz KVKK m. 5 ve 6. Hükümlerine uygun olarak; Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, S ö zleşme İmzalanması, Kanunlarda öng ö rülmesi, Açık Rızanın Alınması, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tı bb î teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması , y ö netimi ve finansmanı, İlgili Kişinin Alenileştirmiş Olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Sayılan bu y ö ntemlerle toplanan ve işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye g ö re Ki şisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunları n d üzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağ men, i şlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin mü nhas ıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme’dir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz y ö ntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine g ö re talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ü cret al ınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gere ğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceğ i di ğer y ö ntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerç evede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağı da a çıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.oralambalaj.com.tr adresinde bir ö rneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak iç in d üzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

 • Şirketimizin çapak Mahallesi 2561 Sokak No:23 Torbalı / İzmir adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,

 • Noter vas ıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize g ö nderebilir,

 • oralambalaj@hs01.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

ORAL OFSET AMBALAJ SANAY İ VE Tİ CARET A. Ş.


KVKK Aydınlatma Metni Lütfen Tıklayınız
img

#İŞİNRENGİ #ORALAMBALAJ